ಒಂದು ವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಸಿಗಲ್ಲ!

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅರೆ ಅಂಥಾದ್ದೇನಾಯಿತು!