ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್. 

Comments 0
Add Comment