ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.42 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ  6.05
ರಾಹುಕಾಲ 12.00  01.30 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  07.30   09.00 ಗುಳಿಕಕಾಲ  10.30   12.00