ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.41 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.04
ರಾಹುಕಾಲ 03.00  04.30 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  09.30  11.00 ಗುಳಿಕಕಾಲ  12.30   02.00