ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಂಗರ್ ತೋಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟ್ಯಾಟೂ

First Published Jun 8, 2021, 11:45 AM IST

  • ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿಯ ತೋಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟ್ಯಾಟೂ
  • ಪತಿಯಂತೆಯೇ ತೋಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ