ಅತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ, ಇತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತ!

First Published Feb 1, 2021, 4:51 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 01 ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್