ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  5.56 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.36
ರಾಹುಕಾಲ: 07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 10.30  12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  01.30  03.00