ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಾನಿಪೂರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಚಾಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ!

First Published 8, Jan 2019, 1:53 PM

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಾನಿಪೂರಿ

ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಚಾಟ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಚಾಟ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಲ್ ಹೌಸ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಲ್ ಹೌಸ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ

ಶಂಕರ್ ಬೇಲ್ ಹೌಸ್, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್

ಶಂಕರ್ ಬೇಲ್ ಹೌಸ್, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್

ಪಾನಿ ವೆಡ್ಸ್  ಪೂರಿ, ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ

ಪಾನಿ ವೆಡ್ಸ್ ಪೂರಿ, ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ

ಚಾಟ್ ಅಡ್ಡ, ಜಯನಗರ

ಚಾಟ್ ಅಡ್ಡ, ಜಯನಗರ

ಗುಲ್ಸೂ ಚಾಟ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ

ಗುಲ್ಸೂ ಚಾಟ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ

ತೆಂಗು ಮನೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ

ತೆಂಗು ಮನೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ