ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್‌ಗೆ ಮಣೆ, ರೈತನ ಕಡೆಗಣನೆ, ಇದು ನಿರ್ಮಲಾ ಲೆಕ್ಕ

First Published 5, Jul 2019, 5:52 PM IST

ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಮೋದಿ 2ನೇ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಂತೂ ಹೌದು. ಪೋಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್ ಬದಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಂತೆ ಆಯವ್ಯಯ ಪ್ರತಿ ತಂದ ಮೇಡಂ ಬಜೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

Budget 2019 highlights

loader