ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಕಿಚ್ಚ

ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಕಿಚ್ಚ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಎಂದರು 

Comments 0
Add Comment