ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.55 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.49

ರಾಹುಕಾಲ: 12.00-01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 07.30-09.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.30-12.00