ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪತ್ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.54 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.47
ರಾಹುಕಾಲ:  03.00  04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00  10.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.30 01.30