ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಠಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.45
ರಾಹುಕಾಲ: 04.30 06.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  12.00 01.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  03.00 04.30