ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ

ಋತು : ಹೇಮಂತ
ತಿಥಿ : ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ
ಸೋರ್ಯೋದಯ : 6.46
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.19
ರಾಹುಕಾಲ : 12 : 1.30
ಯಮಗಂಡ : 7.30 :  9
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 10 : 30 - 12