ಗುಜರಾತ್: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಸೇನೆ ನಿರ್ಧಾರ

First Published 10, Nov 2017, 5:55 PM

ಗುಜರಾತ್: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಸೇನೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಗುಜರಾತ್: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಸೇನೆ ನಿರ್ಧಾರ

loader