ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೂದುಗುಂಬಳ ರಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ

ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಬೂದು ಗುಂಬಳವನ್ನು ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂದು ಕುಂಬಳ ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ  ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

Comments 0
Add Comment