ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷದವರು  ‘ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೈ’ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಏನು?

 

"