ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ನಾಳೆಗೂ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ. ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್.

- ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರುವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 
- ಬೀರಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂತಿರಬೇಕು.
- ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಾರದು. 
- ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ದಕ್ಷಿಣದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು. 
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು, ಕತ್ತಲಿರಬಾರದು.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಇರಬಾರದು.
- ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ -   ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ‌ಕೆರಳುತ್ತದೆ.