ಇಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ..?

Nithya Panchanga
Highlights

ಇಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ..?

05-07-18 - ಗುರುವಾರ


ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ


ರಾಹುಕಾಲ - 02.13 ರಿಂದ 03.54
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ - 05.47 ರಿಂದ 07.28
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ - 09.09 ರಿಂದ 10.50

loader