ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದ್ವೀತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.54 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.47
ರಾಹುಕಾಲ: 12.00 01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 07.30  09.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.30 12.00