ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರಿದ್ರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.43
ರಾಹುಕಾಲ: 12.00  01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  07.30  09.00,ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.30  12.00