ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.41
ರಾಹುಕಾಲ:  03.00  04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00  10.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  12.00  01.30