ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನೂರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.37 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.27
ರಾಹುಕಾಲ:  03.00  04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00  10.30,ಗುಳಿಕಕಾಲ:  12.00  01.00