ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ಶಿಶಿರ 
ಮಾಸ : ಫಾಲಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ರಾಹುಕಾಲ : 2 : 3.30
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 6.30 : 8
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 9.30:11