ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.53 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.39
ರಾಹುಕಾಲ: 07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  10.30  12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 01.30  03.00