ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ

ಋತು : ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ಪ್ರತಿಪತ್
ನಕ್ಷತ್ರ : ಸ್ವಾತಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.04
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.32
ರಾಹುಕಾಲ : 9.00 - 10.30
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 1.30 - 3.00
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 6.00 - 7.30