ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ,

ಋತು: ಶಿಶಿರ

 ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ

ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ

ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.24

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.32 

ರಾಹುಕಾಲ: 03-3.30-5  

ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 09-30-11

ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.30-02