ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ
                                        
ದಿನಾಂಕ : 01/08/2018                                         
ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ಆಷಾಢ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ (06-38 am ರವರೆಗೆ)                                            
ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (08-57 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗೇ  (02-43 pm ರವರೆಗೆ)                                               
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (10-22 am ರವರೆಗೆ)                                                          
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕುಂಭ-ಮೀನ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-09 am   
🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-43 pm
                                               
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
12-26 pm ಇಂದ 02-01 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
10-51 am ಇಂದ 12-26 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
07-41 am ಇಂದ 09-16 am
                                                                                                            
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
02-38 am  ರಿಂದ 04-22 am  ರವರೆಗೆ