ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.44 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ  6.08
ರಾಹುಕಾಲ 12.00  01.30 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  07.30  09.00 ಗುಳಿಕಕಾಲ 10.30  12.00