07-02-19 - ಗುರುವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಶಿಶಿರ ಋತು
ಮಾಘ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿ
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 02.01 ರಿಂದ 03.28
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 06.46 ರಿಂದ 08.13
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 09.40 ರಿಂದ 11.07