ಪಂಚಾಂಗ 

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ

ಋತು : ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಜೇಷ್ಠ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.46
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.20
ರಾಹುಕಾಲ : 1.30 - 3.00
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 6 - 7.30
ಗುಳಿಕಕಲಾ : 9 - 10.30