ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.36 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.28
ರಾಹುಕಾಲ:  01.30  03.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  06.00   07.30,ಗುಳಿಕಕಾಲ:  09.00  10.30