ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.39 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.01
ರಾಹುಕಾಲ 01.30  03.00 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  06.30  08.00 ಗುಳಿಕಕಾಲ 09.30  11.00