ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.39 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.01
ರಾಹುಕಾಲ 12.20  1.44 ಯಮಗಂಡಕಾಲ 08.07   9.31 ಗುಳಿಕಕಾಲ 10.55   12.20