ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತೃತೀಯಾ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.46 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.16
ರಾಹುಕಾಲ 12.00    01.30 ಯಮಗಂಡಕಾಲ 07 . 30   09.00 ಗುಳಿಕಕಾಲ 10.30  12.00