22-12-18 - ಶನಿವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಪೌರ್ಣಮಿ ತಿಥಿ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 09.28 ರಿಂದ 10.53
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 01.43 ರಿಂದ 03.08
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 06.38 ರಿಂದ 08.03