18-12-18 - ಮಂಗಳವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 03.06 ರಿಂದ 04.31
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 09.26 ರಿಂದ 10.51
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 12.16 ರಿಂದ 01.41