17-12-18 - ಸೋಮವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ದಶಮಿ ತಿಥಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 08.01 ರಿಂದ 09.26
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 10.51 ರಿಂದ 12.16
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 01.41 ರಿಂದ 03.06