14-12-18 - ಶುಕ್ರವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 10.49 ರಿಂದ 12.14
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 03.04 ರಿಂದ 04.29
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 07.58 ರಿಂದ 09.24
=============================