ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.44 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ  6.09
ರಾಹುಕಾಲ 01.30  03.00 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  06.00  07.30 ಗುಳಿಕಕಾಲ 09.00   10.30