20-12-18 - ಗುರುವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 01.42 ರಿಂದ 03.07
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 06.37 ರಿಂದ 08.02
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 09.27 ರಿಂದ 10.52