ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋

ದಿನಾಂಕ : 16/08/2018

ವಾರ : ಗುರು ವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೇ

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ

ಷಷ್ಠಿ (05-20 am ರವರೆಗೆ)

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ

ವಾಸರಸ್ತು ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ (08-51pm ರವರೆಗೆ)

ಶುಭ ಯೋಗೇ (16-48 pm ರವರೆಗೆ)

ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (13-320 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ

  ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *13-58 pm ಇಂದ 15-31 pm

🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ 09-16 am ಇಂದ 10-50 am

🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
06-09 am ಇಂದ 07-42 am
ಅಮೃತ ಕಾಲ : 09-36 am ರಿಂದ 11-10 am ರವರೆಗೆ