ಗಂಡಸರು
ಕಾಮೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಂಡಸಿಗೆ   ಮೈತುಂಬಿಕೊಮಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಸ್ತನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಶರೀರವು ಕೂಡ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಹಲವರನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಂತೆ. 

ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಂಗಸರು 

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್'ನ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೈಕಟ್ಟು ತುಂಬಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಪೊಗರುದಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ  ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.