2018ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್!

First Published Dec 27, 2018, 1:39 PM IST

ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಬಲ್ಲದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 2018 ಸಹ ಅಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಹೈರ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳಾವವು...?