10ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ 10 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು!

First Published Apr 21, 2021, 7:02 PM IST

ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನಲ್ಲ, ಹಾದಿಗಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ 10 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.