ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಡಿ

First Published Mar 7, 2021, 3:44 PM IST

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭಂಗ್, ಧತೂರ, ಹಾಲು, ಗಂಧ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಸಹ ಶಿವ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ,  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ...