ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.57 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.35
ರಾಹುಕಾಲ:  04.30  06.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:   12.00  01.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  03.00 04.30