ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.56 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.49
ರಾಹುಕಾಲ: 09.00 10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 06.00 07.30