ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.55 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.48

ರಾಹುಕಾಲ: 03.00-04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ೦೯.೦೦೧೦.೩೦,ಗುಳಿಕಕಾಲ: ೧೨.೦೦೦೧.೩೦