ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಚಿತ್ತ
ರಾಹುಕಾಲ 9.30-11
ಯಮಗಂಡಕಾಲ : 2-3.30
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 6.30-8.00